Το ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος....Η περιπέτεια των παραλιών της Οκτωνιάς και η προτεινόμενη λύση.


Σε συνέχεια των όσων αναφέρουμε σε προηγούμενο δημοσίευμα (http://dimitriskatsoulis.blogspot.gr/2015/08/x.html) αναζητήσαμε πληροφορίες και στοιχεία για την συγκεκριμένη επιλογή του Β2 σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος. Από αυτά προκύπτουν νέα δεδομένα που επιβεβαιώνουν τον πολιτικά και επιστημονικά ανορθόδοξο τρόπο με τον οποίο εκπονείται ο κρίσιμος για τον τόπο μας χωροταξικός σχεδιασμός.
Συγκεκριμένα, η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η υπηρεσία που θα εγκρίνει τελικά το ΣΧΟΟΑΠ και θα το στείλει για δημοσίευση στο ΦΕΚ, με την γνωμοδότησή της επί του Β1 σταδίου, με το έγγραφο 1557/58296/31-7-2014 γνωμοδοτεί αρνητικά για το προηγούμενο στάδιο της μελέτης και υποδεικνύει την επανάληψή του και την εκ νέου διαβούλευση επί αυτού δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις που πρέπει να ενσωματώσει είναι πολυάριθμες και μεταβάλλουν σημαντικά την πρόταση του Β1 σταδίου. Η επανάληψη αυτή φαίνεται ότι δεν έγινε ούτε ασφαλώς και η νέα διαβούλευση.
Η πρόταση του Β1 σταδίου αποτυπώνεται στον ακόλουθο Χάρτη.


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εγκρίνει το Β1 στάδιο της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Αυλώνος και ανοίγει τον δρόμο για την εκπόνηση του Β2 τελικού σταδίου καταγράφοντας και τις παρατηρήσεις που οι μελετητές πρέπει να ενσωματώσουν στο τρέχον Β2 στάδιο. 
Επί του επίμαχου ζητήματος της πολεοδόμησης στις παραλίες της Οκτωνιάς η γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι εκτενής και αναφέρει:
«xiv. Για την έγκριση δημιουργίας ΠΕΠΔ- ΤΑ (Τουρισμού Αναψυχής) θα πρέπει να τεκμηριωθεί η συμβατότητα δημιουργίας της με τις διατάξεις του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τον Τουρισμό.
Στην ΠΕΠΔ-ΤΑ θεωρούμε ότι δεν πρέπει να οριστεί εξαίρεση από τα όρια κατάτμησης και τα όρια αρτιότητας και να ισχύουν τα γενικά οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μειωθεί η παραθαλάσσια ζώνη που αυτή καταλαμβάνει ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία (σε συνδυασμό με τον οικισμό Μουρτερής, την προτεινόμενη επέκταση αυτού και τον προτεινόμενο οικισμό Αγ. Μερκουρίου) μεγάλης και συνεχιζόμενης ζώνης οικιστικής ανάπτυξης κατά μήκος της παραλίας.
xv. Από τις οριοθετημένες  εκτάσεις οικισμών (όριο 800 μ) για τις οποίες δεν προτείνεται η πολεοδόμηση θα πρέπει να αφαιρεθούν οι εκτάσεις που υπάγονται σε ΠΕΠ για τις οποίες ούτως ή άλλως καθορίζονται περιορισμοί και απαγορεύσεις  ως προς τη δόμηση.
xvi. Για τον προτεινόμενο οικισμός Αγ. Μερκουρίου θα πρέπει να διευκρινισθεί αν πρόκειται για υφιστάμενο οικισμό προ του 23 (με αναφορά στο σχετικό ΦΕΚ όπου αυτός καταγράφεται μη οριοθετημένο ή για νέο οικιστικό υποδοχέα.
Για την οριοθέτηση οικισμού θα πρέπει να τεκμηριωθεί η σχετική ανάγκη από υφιστάμενη δόμηση. Σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ανάγκη οριοθέτησης οικισμού τα όρια να καθοριστούν με βάση την υφιστάμενη δόμηση και να προηγηθεί γνωμοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών για την μορφή των περιλαμβανομένων εκτάσεων.
Επίσης να εξαιρεθούν τα ρέματα, οι ζώνες προστασίας αυτών καθώς και οι γεωλογικά ακατάλληλες περιοχές.
Xvii. Για την περιοχή επέκτασης του οικισμού της Μουρτερής (δημιουργία β΄κατοικίας) θα πρέπει να εξετασθεί η μετάθεσή της στα νοτιοδυτικά όρια του οικισμού και όχι στο παραθαλάσσιο μέτωπο ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μεγάλης και συνεχιζόμενης ζώνης οικιστικής ανάπτυξης κατά μήκος της παραλίας.
Πριν τον καθορισμό ορίων επεκτάσεων να προηγηθεί αναλυτική γνωμοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών για την μορφή των περιλαμβανομένων εκτάσεων. Δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα όρια αυτού.
Επίσης να εξαιρεθούν τα ρέματα, οι ζώνες προστασίας αυτών καθώς και οι γεωλογικά ακατάλληλες περιοχές.
xxi. Ως προς τα δίκτυα υποδομής θα πρέπει να επανεξετασθεί, σε σχέση με τις προτεινόμενες χρήσεις, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην παραλία Μουρτερής με νέα οδική χάραξη η οποία θα παρακάμπτει τον οικισμό Οριό.»
Από όλα αυτά η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την Απόφαση έγκρισης του Β1 σταδίου υποδεικνύει για την πολεοδομική οργάνωση των παραλιών της Οκτωνιάς τα ακόλουθα:
«ΙΕ. Λόγω μεγάλου μη διαμπερούς μετώπου οικιστικής ανάπτυξης στην παραλία Μουρτερής- Αγίου Μερκουρίου, η περιοχή που προτείνεται ως ΠΕΠΔ-ΤΑ να καταργηθεί. Οι προτεινόμενες περιοχές ΠΟΑ-ΒΚ και ΠΟΑ-ΑΚ Αγίου Μερκουρίου να αποτελέσουν μία ενιαία Οικιστική Περιοχή ΤΑ (Τουρισμός- Αναψυχή- Παραθεριστική κατοικία) σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4269/11. Ομοίως η προτεινόμενη περιοχή ΠΟΑ-ΒΚ στον Κάλαμο θα αποτελέσει Οικιστική Περιοχή ΤΑ (Τουρισμός Αναψυχή – Παραθεριστική κατοικία) σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4269/11.
ΙΣτ. Θα προταθεί παράκαμψη του οικισμού του Οριού του δρόμου προς Μουρτερή»

Η υπόδειξη της Περιφέρειας οδήγησε τους μελετητές στη διαμόρφωση της πρότασης του Β2 Σταδίου όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Χάρτη

Η γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητά από τους μελετητές να τεκμηριώσουν την πρότασή τους για την πολεοδομική οργάνωση των παραλιών της Μουρτερής θέτοντας πάντως ως κρίσιμο όρο την μη κατάληψη από την προς πολεοδόμηση περιοχή όλου του παραλιακού μετώπου, δηλαδή διαφωνεί με την ενιαία συνεχιζόμενη σε όλη την παραλιακή ζώνη πολεοδόμηση. Θυμίζουμε ότι το Β1 στάδιο πρόβλεπε επέκταση του οικισμού της Μουρτερής με περιοχή Β΄κατοικίας, την οριοθέτηση οικισμού Α΄κατοικίας στο πρώτο τμήμα του Μερκουρίου και πέραν αυτού περιοχή Τουρισμού- Αναψυχής έως και τον Μπουρνιά. Η αποκεντρωμένη υποδεικνύει να μην είναι τόσο εκτεταμένη και κυρίως χωρίς αδόμητες ενδιάμεσες ζώνες το παραλιακό μέτωπο. Επίσης για τον λόγο αυτόν υποδεικνύει την επέκταση του οικισμού της Μουρτερής νοτιοδυτικά, δηλαδή προς την περιοχή Αγίου Αντωνίου και όχι σε συνέχεια του υφιστάμενου παραλιακά. Ζητά επίσης τεκμηρίωση, δηλαδή αιτιολογία για την οριοθέτηση του οικισμού του Αγίου Μερκουρίου λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη οικιστική κατάσταση και τέλος για την πολεοδόμηση περιοχής Τουρισμού- Αναψυχής ζητά επίσης τεκμηρίωση με βάση τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό.

Εάν όλα τα παραπάνω είχαν εκτελεστεί από τους μελετητές σε διαβούλευση και με τους τοπικούς φορείς της περιοχής και το Δήμο είναι βέβαιο ότι σήμερα δεν θα είχαμε το πρόβλημα που προέκυψε. Αντί αυτού οι παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης αντιμετωπίστηκαν από την Περιφέρεια με «υπηρεσιακή» λογική η οποία κατέληξε στην προτεινόμενη επιλογή χωρίς να μπει κανείς στον κόπο να την εξηγήσει με τεχνοκρατικούς και πολιτικούς όρους.
Κατόπιν όλων αυτών διαπιστώνουμε ότι η ευθύνη για το ατόπημα είναι πρωτίστως στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ασφαλώς στην αποφυγή των μελετητών στο να είναι περισσότερο επιμελείς.
Η ανάδειξη του ατοπήματος του Β2 Σταδίου δεν θα ήταν δυνατή εάν δεν είχαν λάβει γνώση οι πολίτες και οι φορείς, έστω όπως έλαβαν. Αυτό επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης και την τραγική για τον τόπο συνέπεια της αποφυγής της ενημέρωσης και της αποστροφής προς την πραγματική και χωρίς περιορισμούς διαβούλευση.
Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου, αφού άκουσε τους φορείς και τους πολίτες, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίου 2015, διαμόρφωσε την ακόλουθη, κοινά αποδεκτή πρόταση.

1.    Πρόταση για επέκταση του οικισμού της Μουρτερής με τον χαρακτηρισμού του υφιστάμενου Οικισμού ή ως Περιοχή Τουρισμού- Αναψυχής- Παραθεριστική Κατοικία, σε μικρή έκταση ( 150 -200 στρ.) και νοτιοδυτικά του ισχύοντος ορίου Οικισμού, δηλαδή προς την ορεινή περιοχή. Η τεκμηρίωση βασίζεται στο ισχύον Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού ως περιοχή αναπτυσσόμενη τουριστικά.
 
Η χάραξη των ορίων είναι ενδεικτική και κατά προσέγγιση


2.    Μη πολεοδόμηση του τμήματος μεταξύ Μουρτερής και Αγίου Μερκουρίου από το τέλος του ισχύοντος ορίου Οικισμού της Μουρτερής έως την αρχή της περιοχής ΤΑ του Αγίου Μερκουρίου
 
Η χάραξη των ορίων είναι ενδεικτική και κατά προσέγγιση
3.    Μείωση της έκτασης πολεοδόμησης Περιοχής Τ.Α. –Παραθεριστικής Κατοικίας του Αγίου Μερκουρίου το πολύ κατά 100 στρ. και μεταφορά αυτής της έκτασης στον Μπουρνιά όπου να προβλεφθεί περιοχή Τουρισμού- Αναψυχής Παραθεριστικής Κατοικίας σε έκταση έως 100 στρ. Ισχύει η Τεκμηρίωση με βάση το ισχύον προαναφερόμενο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού σε σχέση και με την χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου.
Η χάραξη των ορίων είναι ενδεικτική και κατά προσέγγιση
Η παραπάνω πρόταση τηρεί την κατεύθυνση της Αποκεντρωμένης για μη ενιαίο παραλιακό μέτωπο πολεοδόμησης αφού μεταξύ των τριών τμημάτων, Μουρτερής, Αγίου Μερκουρίου και Μπουρνιά παρεμβάλλονται ζώνες στις οποίες δεν προβλέπεται πολεοδόμηση ενώ στο συνολικό εμβαδόν των τριών προτεινομένων για πολεοδόμηση τμημάτων δεν υπερβαίνει τα 970 στρ.
Πρόκειται πράγματι για μία ρεαλιστική και συγκροτημένη πρόταση αναδεικνύοντας εκτός των άλλων και την υψηλή αίσθηση του μέτρου στην σχέση πολεοδόμησης και προστασίας του τοπίου που επιδεικνύουν οι κάτοικοι της Οκτωνιάς και οι εκπρόσωποί τους. Θεωρούμε αναμενόμενη την αποδοχή της πρότασης και την συμπερίληψή της με τη διόρθωση του Β2 Σταδίου του ΣΧΟΟΑΠ έτσι ώστε να πάρει τον δρόμο της έγκρισης.
Ο Δήμος και οι φορείς πρέπει πάντως να επαγρυπνούν καθότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν επιδεικνύει συνήθως ευαισθησία στα ζητήματα  του ορθού χωροταξικού σχεδιασμού και όχι μόνο, με ευθύνη της κατά τα άλλα φλύαρης πλην όμως αναποτελεσματικής πολιτικής ηγεσίας.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΥΒΟΙΑ: Η στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας απάντηση στους εισβολείς στρατηγικούς μεγαλο-επενδυτές των ΑΠΕ