Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Γιατί ένα Πανεπιστήμιο στην Στερεά Ελλάδα;
Η πρώτη απλουστευτική προσέγγιση: ένα Πανεπιστήμιο σε κάθε μία από τις δεκατρείς Περιφέρειες οδηγεί στο αίτημα για ίδρυση Πανεπιστημίου στην Στερεά Ελλάδα εφόσον είναι η μοναδική Περιφέρεια που δεν διαθέτει. Η προσέγγιση αυτή όμως δεν είναι ούτε επαρκής ούτε και ικανή να οδηγήσει την Πολιτεία στην ίδρυσή του. Θα ήταν ίσως αρκετή τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά δεν καρποφόρησε τότε. Τώρα δεν είναι.
Αρχικά πρέπει να αναδείξουμε την αναγκαιότητα για την Στερεά Ελλάδα.
Η ύπαρξη ενός Πανεπιστημίου σε μία περιφερειακή κοινωνία προσφέρει ακαδημαϊκούς και κοινωνικοοικονομικούς πόρους που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία στην Περιφέρεια πνευματικού και πολιτιστικού αποθέματος, με την διεργασία της έρευνας και της διδασκαλίας, την κοινωνική κινητικότητα και την σύνδεση αυτού του αποθέματος με τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις της Περιφέρειας. Συγκρατείται το εγχώριο πνευματικό δυναμικό και εμπλουτίζεται με το δυναμικό του Πανεπιστημίου.
Το Πανεπιστήμιο γίνεται έτσι ένας παράγοντας συνοχής της Περιφέρειας, ένα στοιχείο της ταυτότητάς της και ένα εφόδιο για την εισαγωγή της στην εποχή της καινοτομίας. Ο πρώτος που έπρεπε να το διεκδικήσει με σχέδιο, όραμα και πάθος έπρεπε να είναι η ίδια η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Προς το παρόν πρωτοστατεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων.