ΕιρΜάσσητος 78/2016Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη ένστασης αοριστίας - Ανακριτικό Σύστημα στην Εκουσία και ο ρόλος του Δικαστή - Απόρριψη ένστασης δολίας περιέλευσης -.

Έννοια δολίας περιέλευσης. Υπαιτιότητα Τραπεζών. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης. Διάσωση κύριας κατοικίας και οχήματος. Διαγραφή ποσοστού περίπου 90% συνολικών οφειλών ύψους 288.000,00 ευρώ περίπου.

 Αριθμός Απόφασης 78/2016


TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΣΣΗΤΟΣ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Γλυκερία Μυταυτσή, που όρισε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ναυπλίου ως Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, και τη Γραμματέα Αικατερίνη Μπουγιατιώτη.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 29 Οκτωβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Της ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ... κατοίκου Κρανιδίου Αργολίδας, θέση Βερβερόντα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Καλτσά.
Των ΚΑΘ' ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της ... και 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής, αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 30-12-2014 αίτηση της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αρ.εκθ.κατ.δικ. 82/30-12-2014 και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.
Κατά τη δημόσια συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνηση της κατά τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν ως άνω σημειώνεται και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, αφού ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και τις προτάσεις τους.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
I. Από τις με αριθμούς 10.011Β731-12-2014 και 10.046Β77-1-2015 εκθέσεις επίδοσης της διορισμένης στο Πρωτοδικείο, που προσκομίζει μετ' επίκλησης η αιτούσα, προκύπτει ότι αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση κατά την ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε νομότυπα και εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 στην β' των καθ1 ων πιστώτρια και στον συνοφειλέτη.
Από τις ως άνω επιδόσεις η εν λόγω πιστώτρια και ο συνοφειλέτης κατέστησαν διάδικοι εκ του νόμου, διότι, όπως και στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι ο τρίτος από της κλήτευσης του καθίσταται διάδικος (ΟλΑΠ 974/1980, ΝοΒ 29, 294, ΕφΑΘ 5847/1998, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS), καθίστανται διάδικοι και ο υποχρεωτικά καλούμενος πιστωτής και ο συνοφειλέτης υπό τους όρους και δυνάμει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010. Η β' των καθ1 ων πιστώτρια και ο συνοφειλέτης δεν εμφανίστηκαν στην αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με την σειρά της από το οικείο πινάκιο, και συνεπώς πρέπει να δικασθούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στην έρευνα της υπόθεσης, σαν να είχαν εμφανισθεί (άρθρο 754 παρ. 2 ΚΠολΔ).
II. Σύμφωνα με το άρθρο 236 ΚΠολΔ «Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση πρέπει να φροντίζει … τα πρόσωπα που μετέχουν στη συζήτηση … να συμπληρώνουν τους ισχυρισμούς που υποβλήθηκαν ελλιπώς και αορίστως με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και γενικά να παρέχουν τις αναγκαίες διασαφήσεις για την εξακρίβωση της αλήθειας των προβαλλόμενων ισχυρισμών». Το ως άνω άρθρο ισχύει και στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αφού προσαρμόζεται στην διαδικασία αυτή και δεν αντιτίθεται στις διατάξεις που την ρυθμίζουν (άρθρο 741 ΚΠολΔ). Ειδικότερα, από τις διατάξεις των άρθρων 744, 745 και 751 ΚΠολΔ ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλλει και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει την δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις κατά την συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 παρ. 3 ΚΠολΔ) εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο αρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ (ΑΠ 1131/87 ΝοΒ 36, σελ. 1601, ΕφΑΘ 2188/2008, ΕφΑΘ 4462/2002,  ΕφΑΘ 2735/00,  ΕιρΑλεξ 19/2014,  ΕιρΚορ 121/2012, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS). Συνεπώς στην εκούσια δικαιοδοσία ο αιτών δύναται ελεύθερα να συμπληρώνει και διορθώνει τους ισχυρισμούς του με προφορική δήλωση κατά την συζήτηση και καταχώρηση της στα πρακτικά (άρθρα 238 και 256 ΚΠολΔ), αρκεί η διόρθωση να μην είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε να προκαλείται μεταβολή της αίτησης, οπότε στην περίπτωση αυτή, για να είναι επιτρεπτή η μεταβολή, θα πρέπει να γίνεται με την άδεια του δικαστή, κατά το μέτρο που η μεταβολή δεν βλάπτει συμφέροντα των συμμετεχόντων στην δίκη ή τρίτων. ʼλλωστε στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν γίνεται δεσμευτική διάγνωση εννόμων σχέσεων, όπως ισχύει στις διαγνωστικές δίκες της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, αλλά διατάσσονται τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα σε σχέση με την νομική κατάσταση και λειτουργία φυσικού προσώπου. Συνεπώς, ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η προσαρμογή των ρυθμιστικών μέτρων στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες πραγματικές καταστάσεις προς πραγμάτωση του σκοπού της, προς επέλευση δηλαδή του ρυθμιστικού αποτελέσματος (ΕφΑΘ 1639/07, ΕιρΠατρ 25/2013, ΕιρΑλεξ 19/2014, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS). Εφόσον επομένως το αντικείμενο της υπόθεσης στις δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας εξαντλείται στην λήψη του αιτούμενου ρυθμιστικού μέτρου δίχως δεσμευτική διάγνωση κάποιας έννομης σχέσης είναι επιτρεπτή η προβολή και νέων πραγματικών ισχυρισμών, ώσπου να καταστεί η υπόθεση ώριμη για την έκδοση οριστικής απόφασης (άρθρο 745 ΚΠολΔ). Επιπλέον, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων επιβάλλει την ενεργή συμμετοχή του δικαστή στην συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει την δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο Ειρηνοδικείο δε και προφορικά κατά την συζήτηση στο ακροατήριο κατά το άρθρο 115 παρ. 3 ΚΠολΔ, των αναφερόμενων στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ πραγματικών στοιχείων των αιτήσεων (ΑΠ 1131/1987, ΝοΒ 36, σελ. 1601, ΕφΑΘ 2188/2008, ΕφΑΘ 4462/2002, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS, Αρβανιτάκης, σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρο 747, αρ. 7, σελ. 1485 - 1486, με τις εκεί αναφερόμενες νομολογιακές παραπομπές).
Επομένως στο πλαίσιο αυτό ακόμη και η παράλειψη αναφοράς γεγονότων, που συνιστούν τις προϋποθέσεις του ζητούμενου ρυθμιστικού μέτρου, δεν προκαλεί το απαράδεκτο της αίτησης. Στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας αφενός εφαρμόζεται το ανακριτικό σύστημα (άρθρα 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ) και αφετέρου δεν ισχύει το συγκεντρωτικό σύστημα (άρθρα 745 και 765 ΚΠολΔ), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο εφαρμογής του άρθρου 224 ΚΠολΔ. Τέλος, κατά την διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3, εδ. γ' του Ν. 3869/2010 ο αιτών «Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4». Η θεσμοθετημένη αυτή υποχρέωση του αιτούντος ισχύει τόσο πριν όσο και μετά από την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και επομένως η διαδικασία του Ν. 3869/2010 είναι πρόδηλο ότι παρακολουθεί τις μεταβολές της ζώσας κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας του αιτούντος, η οποία ενδιαφέρει, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην τελική διαμόρφωση της ρύθμισης, και εκ του λόγου τούτου όχι μόνο δεν εμποδίζονται δικονομικά, αλλά επιβάλλεται να αποτυπωθούν είτε με δήλωση εκτός είτε με δήλωση στο ακροατήριο, έστω και αν αυτό σημαίνει μεταβολή της ιστορικής βάσης της αίτησης. Υπό το προαναφερθέν ρυθμιστικό περιβάλλον η μεταβολή (συμπλήρωση, διόρθωση ή και διαγραφή) των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αίτηση για τις οφειλές, τα περιουσιακά στοιχεία, την κοινωνική κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη, όχι μόνον είναι επιτρεπτή, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται (ΕιρΠαρ 1/2015, ΕιρΑλεξ 19/2014, ΕιρΚαβ 161/2012, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS). Με το άρθρο 744 ΚΠολΔ εισάγεται απόκλιση από την ρύθμιση του άρθρου 106 ΚΠολΔ και έτσι καθιερώνεται για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας το ανακριτικό σύστημα, που παρέχει στο δικαστήριο ελευθερία αυτεπάγγελτης ενέργειας και πρωτοβουλίας συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης των πραγματικών γεγονότων που ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης. Η ειδική αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει τις γνήσιες και μη γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, δηλαδή και εκείνες τις ιδιωτικές διαφορές, που ο νόμος παραπέμπει για εκδίκαση στην ειδική αυτή διαδικασία λόγω της απλότητας και συντομίας, από την οποία κυριαρχείται. Η εξουσία του δικαστηρίου για λήψη κάθε πρόσφορου μέσου για την ανεύρεση της αλήθειας δεν οριοθετείται από τον νόμο και άρα είναι απεριόριστη.
III. Με την κρινόμενη αίτηση, κατ' ορθή εκτίμηση του δικογράφου, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις αναφερόμενες σ! αυτήν και νομίμως κλητευθείσες πιστώτριες της, ζητά να επικυρωθεί το υποβληθέν σχέδιο διευθέτησης οφειλών της ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3869/2010 με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτριών, ώστε αυτό να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, άλλως να ρυθμισθούν τα χρέη της δικαστικά σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3869/2010, να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας της η κύρια κατοικία της και να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ανωτέρω ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη της.Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου της δικηγόρου καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και με τις προτάσεις της, αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (βλ. το από 04-10-2016 πιστοποιητικό Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού και υπ' αρ. πρωτ. 43γ/21-01-2016 βεβαίωση Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών) και έχει λάβει χώρα εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των καθ' ων πιστωτριών της και του συνοφειλέτη της σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 (βλ. υπ' αρ. 10011 & 10026/31-12-2015 & 10046/07-01-2016 εκθέσεις επίδοσης της διορισμένης στο
Η αίτηση, περαιτέρω, είναι ορισμένη, καθόσον διαλαμβάνει με πληρότητα όλα τα κατά νόμο (άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010) απαιτούμενα στοιχεία (ΕιρΦλωρ
22/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΚαλαμ 18/2014 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΡόδου 4/2012 ΝΟΜΟΣ, ΕιρΈδεσσας 94/2012 ΝΟΜΟΣ, Ειρ'Εδεσσας 11/2012 αδημ., ΕιρΠατρ 2/2012 ΝΟΜΟΣ, βλ. σχετικά για το ορισμένο της αίτησης Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδ. 2012, σελ. 90-93, αρ. 2¬6, Δ. Μακρή, «Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 3869/201.0», έκδ. 2010, σελ. 78, Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64-Ανάτυπο, σελ. 1477), δηλαδή η αιτούσα επικαλείται με το δικόγραφο της μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις καθ' ων, ως φυσικό πρόσωπο μη έχον πτωχευτική ικανότητα, και αναφέρει την οικογενειακή της κατάσταση, κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων της ίδιας και του εν διαστάσει συζύγου της κατά την υποβολή της αίτησης, κατάσταση των πιστωτριών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της επαρκώς προσδιορισμένο και αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή της, απορριπτόμενου ως ουσία αβάσιμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της α' των καθ1 ων. Εξάλλου, τα αναφερόμενα από την α' των καθ' ων ως ελλείποντα στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (ΜΠρΚορ 187/2014, ΕιρΘεσσ 5105/2011 ΝΟΜΟΣ, βλ. και Αθ. Κρητικό, άπ, σελ. 64, Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 - Ανάτυπο, σελ. 1477). Ακόμα, η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, πλην του. αιτήματος να επικυρωθεί το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατ' άρθρο 7 του Ν. 3869/2010, που είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης, ως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε από τους διαδίκους, δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων σε περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Ομοίως, μη νόμιμο είναι το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, που θα διαταχθεί από το παρόν Δικαστήριο, θα απαλλαγεί αττό το υπόλοιπο των οφειλών της, διότι ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Εξάλλου, δεν συντρέχουν ούτε οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη.
IV. Κατά τη διάταξη του άρθρου 256 παρ. 1 περ. δ' ΚΠολΔ τα συντασσόμενα από τον γραμματέα πρακτικά συνεδρίασης περιέχουν, μεταξύ άλλων, «όσα έγιναν κατά τη συζήτηση και ιδίως (...) τους ισχυρισμούς, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις των διαδίκων, εκτός αν είναι υποχρεωτική η υποβολή προτάσεων, οπότε αρκεί η αναφορά σ' αυτές, (...)». Από τα άρθρα 115 παρ. 3 και 256 παρ. 1 περ. δ' ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 741 ΚΠολΔ), προκύπτει, ότι στη διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου, κατά την οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς πραγματικούς ισχυρισμούς τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά με σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των γεγονότων, που τους θεμελιώνουν (άρθρο 262 ΚΠολΔ), εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Απαιτείται δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν έχουν κατατεθεί προτάσεις, στις οποίες περιέχονται οι εν λόγω ισχυρισμοί, προφορική πρόταση των ισχυρισμών αυτών, που, "ως γενόμενο κατά τη συζήτηση", σημειώνεται στα πρακτικά (ΟλΑΠ 2/2005 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 243/2015 ΝΟΜΟΣ). Επιπρόσθετα, η κατά τα ανωτέρω σημείωση της προφορικής προτάσεως του ισχυρισμού στα πρακτικά πρέπει να προκύπτει ευθέως εκ του περί των προτάσεων και των δηλώσεων τμήματος αυτών και δεν επιτρέπεται έμμεση συναγωγή της προτάσεως αυτών, είτε εκ του περιεχομένου των ακολούθως καταχωρουμένων μαρτυρικών καταθέσεων, είτε εκ του περιεχομένου των υποβαλλομένων εγγράφων προτάσεων (ΟλΑΠ 2/2005 ό.ττ., ΑΠ 243/2015 ό.π., ΑΠ 220/2014 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 128/2008, ΑΠ 450/2013, ΑΠ 1414/2012, ΑΠ 1239/2007 ΤΝΠΔΣΑ).
V. Η α' των καθ' ων πιστώτρια με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου της δικηγόρου, καταχωρισθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, και με τις νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της, αρνήθηκε αιτιολογημένα την υπό κρίση αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη ισχυριζόμενη ότι δεν υφίσταται αδυναμία πληρωμής στο πρόσωπο της αιτούσας και προέβαλε τις ακόλουθες ενστάσεις, τις οποίες περιληπτικά ανέπτυξε προφορικά και καταχωρίσθηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και τις οποίες αναπτύσσει στις έγγραφες προτάσεις της, ήτοι την ένσταση αοριστίας, η οποία κατά τα προαναφερθέντα τυγχάνει απορριπτέα, την ένσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής, την οποία όμως προέβαλε το πρώτον με τις προτάσεις της, και την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Η προβαλλόμενη το πρώτον με τις νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις της ένσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής κρίνεται απορριπτέα ως απαράδεκτη σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη, καθώς προτάθηκε το πρώτον με τις προτάσεις, χωρίς να προταθεί και προφορικά στο ακροατήριο και να καταγραφεί, έστω και συνοπτικά, όπως προκύπτει, στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου. Τυγχάνει επίσης ο εν λόγω ισχυρισμός ότι η αιτούσα εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής απορριπτέος ως αόριστος, καθώς δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται επιπρόσθετα η από τον δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές και η επίκληση συγκεκριμένων ενεργειών απόκρυψης της οικονομικής του κατάστασης. Εν προκειμένω, όμως, δεν εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες η αιτούσα απέκρυψε από την α' των καθ' ων την οικονομική της κατάσταση ή τις όποιες υποχρεώσεις είχε, δεδομένου ότι εν γένει οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) ούτως ή άλλως ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών, ενώ μπορούν επιπλέον να διαπιστώσουν και τυχόν λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του (σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα) απευθυνόμενα σε αυτά ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του συστήματος Τειρεσίας. Αν, επομένως, το πιστωτικό ίδρυμα αγνοήσει τις καταχωρήσεις και τα στοιχεία, που καθιστούν τους αιτούντες αφερέγγυους και γενικά παραμελήσει την έρευνα της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών, όπως επιβάλλουν οι αρχές του υπεύθυνου δανεισμού που έχουν θεσμοθετηθεί και νομοθετικά με το άρθρο 8 της ΚΥΑ Ζ1-699 των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς της Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης κλπ» (ΦΕΚ 917/2010, τ. Β'), φέρει ευθύνη για την επισφάλεια αυτή (ΕιρΑΘ 102/2012 ΤΝΠΔΣΑ, ΕιρΝικ 4/2014, ΕιρΞυλοκ 40/2014, ΕιρΑλμωπ 143/2013, ΕιρΚρωπ 22/2012 ΝΟΜΟΣ), άποψη την οποία ενστερνίζεται το παρόν Δικαστήριο (βλ. όμως και αντίθετη άποψη σε Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση τον Ν. 3869/2010, έκδοση 2016, παρ. 36 - 38, σελ. 51-53 και τις εκεί αναφερόμενες νομολογιακές παραπομπές), καθόσον μπορεί να αρνηθεί εν τέλει τη δανειοδότηση τους, όταν διαπιστώσουν ότι είναι μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν σ' αυτήν αναλαμβάνοντας την ευθύνη της χορήγησης ή μη των δανείων, που τους ζητούνται. Κατά συνέπεια, δεν νοείται δολιότητα των δανειοληπτών, που εν συνεχεία αδυνατούν να πληρώσουν. Η ύπαρξη δόλου ερευνάται στο μετά την ανάληψη του χρέους διάστημα και όχι κατά το χρόνο σύναψης της δανειακής σύμβασης, τούτο δε προκύπτει και από τη διατύπωση του νόμου (βλ. και Αθ. Κρητικό, ό.π., σελ. 44). Δολιότητα θα μπορούσε να νοηθεί, μόνον αν οι δανειολήπτες εξαπάτησαν τους υπαλλήλους του πιστωτικού ιδρύματος προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις τους, που δεν έχουν καταχωρισθεί στις βάσεις δεδομένων, που αξιοποιούν οι τράπεζες για την οικονομική συμπεριφορά των πελατών τους, πράγμα που στην προκείμενη περίπτωση ουδόλως ισχυρίζεται η εν λόγω πιστώτρια. Η δε προβληθείσα εκ μέρους της ένσταση περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, καθόσον τα επικαλούμενα περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν μπορούν να θεμελιώσουν την ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ. ʼλλωστε, η επιδίωξη για ρύθμιση (ενδεχόμενα και με μηδενικές καταβολές, εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 3869/2010), δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθώς η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν έρχεται σε αντίθεση με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του δικαιώματος. Αντίθετα, κρίνεται ότι είναι απόλυτα σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και δεν ασκείται άσκοπα, αλλά σύμφωνα με το σκοπό των διατάξεων του Ν. 3869/2010 και σύμφωνα με τους παγιωμένους ηθικούς κανόνες, που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά του μέσου συνετού ανθρώπου. Η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος, που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ, με τους όρους που αυτό προβλέπει, είναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα, το οποίο απορρέει από διατάξεις ουσιαστικού νόμου και όχι από διατάξεις δικονομικές (ΑΠ 1006/1999, ΑΠ 683/1999, ΑΠ 392/1997, ΕφΠειρ 357/2005, ΕφΛαρ 474/2005 ΝΟΜΟΣ).
VI. Από την εκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, και συγκεκριμένα της ένορκης κατάθεσης της νόμιμα εξετασθείσας ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου μάρτυρα απόδειξης, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων, που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αλλά και των προσκομισθέντων, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας κατ' άρθρο 227 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ, εγγράφων εκ μέρους της αιτούσας, είτε ως αυτοτελών αποδεικτικών μέσων είτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ. 3, 339, 395, 741 και 744 ΚΠολΔ), μερικά δε εκ των οποίων μνημονεύονται ειδικότερα στην συνέχεια, χωρίς κανένα, ωστόσο, να παραλείπεται κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, τις προτάσεις των διαδίκων, τις προφορικές εξηγήσεις των πληρεξουσίων τους δικηγόρων και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής (άρθρα 336 παρ. 4 και 741 ΚΠολΔ), τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του αυτεπάγγελτα, αλλά και από όλη γενικά την διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ……….. ο γάμος των οποίων έχει κηρυχθεί λυμένος με την με αριθμό ... τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε κατ' έφεση η με αριθμό ... απόφαση του Εφετείου Αθηνών, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει ότι κατέστη μέχρι την ημέρα της συζήτησης της υπό κρίση αίτησης αμετάκλητη, ενώ από τον γάμο αυτό έχει αποκτήσει ένα τέκνο, ... Είναι άνεργη, ενώ ο σύζυγος της δεν συμβάλλει καθόλου στα έξοδα διαβίωσης ούτε της ίδιας ούτε της ανήλικης θυγατέρας τους, καθόσον έχει μετακομίσει και ουδεμία επαφή έχουν, ενώ τα μηνιαία εισοδήματα της, στηριζόμενα αποκλειστικά σε οικονομική ενίσχυση των συγγενών της, ανέρχονται κατά μέσο όρο στο ποσό των 550,00€, ενώ τα προηγούμενα έτη ήταν μηδενικά (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών ετών 2014 - 2015 και οικονομικών ετών 2010 - 2014). Από την παράθεση των ως άνω δεδομένων προκύπτει ότι το εισόδημα της αιτούσας ήταν συνεχώς μηδενικό τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις καθ' ων πιστώτριες λόγω του ότι ο σύζυγος της, εξαιτίας της διάστασης τους, έπαυσε να καλύπτει τις δανειακές τους υποχρεώσεις, τις οποίες ανέκαθεν αυτός εξοφλούσε, με συνέπεια να περιέλθει χωρίς υπαιτιότητα της σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, καθώς αδυναμία πληρωμών σημαίνει ανικανότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει τους πιστωτές του λόγω έλλειψης ρευστότητας, δηλαδή έλλειψης όσων χρημάτων απαιτούνται, για να μπορεί ο οφειλέτης να ανταποκρίνεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη του - το δε γεγονός της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών επέρχεται άσχετα με το αν αυτή υπήρχε κατά την ανάληψη των χρεών ή επήλθε μεταγενέστερα (ΑΠ 1226/2014, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS). Η αιτούσα διαμένει μαζί με την μητέρα της και την θυγατέρα της σε μία ισόγεια αυτοτελή ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα με τα στοιχεία IB, έκτασης 59,80 τ.μ., ευρισκόμενη στην περιοχή ... εμφαινόμενη με το στοιχείο IB στο από Νοέμβριο του 1999 σχετικό διάγραμμα κάτοψης ισογείου και στον από Νοέμβριο του 1999 σχετικό πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του αρχιτέκτονα μηχανικού ... που είναι προσαρτημένα στην με αριθμό ... πράξη  σύστασης οριζόντιας  ιδιοκτησίας  της  Συμβολαιογράφου   Κρανιδίου ... και συνορεύει βόρεια, νότια και ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και δυτικά με την οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα ... Η κατοικία αυτή εκτείνεται και στην υπόγεια οριζόντια ιδιοκτησία - βοηθητικό χώρο με τα στοιχεία ... έκτασης εμφαινόμενη με τα στοιχεία ... σχετικό διάγραμμα κάτοψης υπογείου και ... σχετικό πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του αρχιτέκτονα μηχανικού ….. προσαρτημένα στην με αριθμό .../6-6-2000 πράξη ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Κρανιδίου ... και συνορεύει βόρεια και ανατολικά με μπαζωμένο χώρο, νότια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και δυτικά με την οριζόντια ιδιοκτησία - βοηθητικό χώρο με στοιχεία ΥΑ. Επίσης η εν λόγω κατοικία (μεζονέτα) εκτείνεται και στην πρώτου ορόφου οριζόντια ιδιοκτησία -διαμέρισμα με τα στοιχεία ... εμφαινόμενη με τα στοιχεία .... σχετικό διάγραμμα κάτοψης υπογείου και στον από ... πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του αρχιτέκτονα μηχανικού ..., που είναι προσαρτημένα στην με αριθμό ... πράξη   σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Κρανιδίου ..., και συνορεύει βόρεια, νότια και ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και δυτικά με την οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα ... Η κατοικία ανήκει στην συγκυριότητα της αιτούσας κατά ποσοστό 50% και είναι κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης … που συνορεύει δυτικά με πλευρά με στοιχεία Α-Ε μήκους 36,60 μέτρων με αγροτική οδό, νοτιοδυτικά με πλευρά με στοιχεία Ε-Δ μήκους 8,00 μέτρων με αγροτική οδό, νότια με πλευρά με στοιχεία Δ-Γ μήκους 90,10 μέτρων με ιδιοκτησία αδελφών ..., ανατολικά με πλευρά με στοιχεία Γ-Β μήκους 42,00 μέτρων με ιδιοκτησία αδελφών ... και βόρεια με πλευρά με στοιχεία Β-Α μήκους 97,20 μέτρων με αγροτική οδό, όπως αυτό εμφαίνεται στο από Νοέμβριο του 2000 προσαρτημένο στην με αριθμό ... πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Κρανιδίου ... τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ... Η υπόγεια ιδιοκτησία έχει ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 94/1000, η ισόγεια ιδιοκτησία έχει ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 282/1000 και η πρώτου ορόφου ιδιοκτησία έχει ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 190/1000, κτηθείσα από την αιτούσα δυνάμει του με αριθμό ... συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της προρρηθείσας Συμβολαιογράφου νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος στον τόμο ... Η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής είναι 23.895,24€ και συνεπώς του ποσοστού της συγκυριότητας της αιτούσας είναι 11.947,62€, ενώ της αξίας του ποσοστού της κατοικίας αυτής επί του οικοπέδου της είναι 25.833,62€ και συνεπώς του ποσοστού της συγκυριότητας της αιτούσας είναι 12.916,81€. Επομένως το συνολικό ποσό της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού της συγκυριότητας της αιτούσας επί της κύριας κατοικίας της ανέρχεται στο ποσό των 24.864,43€ (11.947,62€+12.916,81€). Ως βάση υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των οριζοντίων ιδιοκτησιών λαμβάνεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ν. 4223/2013 έτους 2016, καθώς η νέα μορφή του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν. 4336/2015 και τον ν. 4346/2015 και όπως προβλέπεται και για τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά με την με αριθμό 7534/2015 ΚΎ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ. Ε.Κ. 1794/20-8-2015, τ. Β'), εφαρμόζεται για τις κατατιθέμενες μετά από τις 1-1-2016 αιτήσεις και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις. Χρησιμεύει δε αυτή για κύρια κατοικία της αιτούσας και του τέκνου της, η δε αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. Η αιτούσα τυγχάνει, ακόμα, κυρία ενός επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας ... τύπου ... κυβικών εκατοστών και με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2006, του οποίου έχει καταθέσει τις πινακίδες από το 2014. Όσον αφορά στο προαναφερόμενο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της λεκτέα τα εξής: ενόψει των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών και της εξ αυτών δημιουργίας κρίσης στην αγορά αυτοκινήτων, με συνέπεια την μείωση ζήτησης αυτών και ενόψει της παλαιότητας και του τύπου του εν λόγω αυτοκινήτου, λαμβανομένων δε υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.), δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση το εν λόγω όχημα, διότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα προς αισθητή ικανοποίηση των καθ' ων η αίτηση πιστωτριών και συνεπώς κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 η εκποίηση του.
   Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα λόγω της δραματικής μείωσης των οικογενειακών της εισοδημάτων από κάθε πηγή εξαιτίας της διάστασης της με τον σύζυγο της και την μη πληρωμή εκ μέρους του ουδεμίας διατροφής προς την αιτούσα και την θυγατέρα τους σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, οι οποίες αφορούν τόσο στην ενέγγυα, όσο και στην ανέγγυα πιστώτρια της, δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, καθότι η α' των καθ' ων πιστώτρια δεν προβάλλει ισχυρισμό ότι αυτές αναλήφθηκαν εντός του τελευταίου έτους πριν από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, θεωρούνται με την κοινοποίηση της υπό κρίση αίτησης σε αυτές κατά πλάσμα του νόμου ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης αυτής, με εξαίρεση τις απαιτήσεις της α' των καθ' ων πιστώτριας, που είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης, οι οποίες και συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση αίτησης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010), των οποίων το ύψος επικαιροποιήθηκε με στοιχεία που προσκομίσθηκαν κατά την συζήτηση (βλ. την από 9-10-2015 κατάσταση οφειλών της α' των καθ' ων πιστώτριας). Πιστώτριες της αιτούσας είναι οι παρακάτω, προς τις οποίες δυνάμει των ανωτέρω έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1) ως συνοφειλέτρια προς την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» από την με αριθμό .../26-9-2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία στην αναλυτική κατάσταση οφειλών της α' των καθ' ων πιστώτριας αναφέρεται ως 6297, για ποσό 173.020,28€, και από την με αριθμό .../6-11-2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία στην αναλυτική κατάσταση οφειλών της α' των καθ' ων πιστώτριας αναφέρεται ως 10297, για ποσό 115.144,45€, ήτοι συνολικά για 288.164,73€, οι οποίες εν λόγω απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης α' και β' τάξης αντίστοιχα στο προπεριγραφόμενο ακίνητο της αιτούσας, που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της, και 2) ως οφειλέτρια προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» από την με αριθμό ... σύμβαση δανείου για ποσό 217,51€. Ήτοι, οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς τις κατά τα άνω πιστώτριες της ανέρχονται στο ποσό των 288.382,24€. Λεκτέον ότι το γεγονός ότι, όπως δήλωσε με την ένορκη κατάθεση της η μάρτυρας απόδειξης, ενέγραψε αυτή με την κόρη της αιτούσα εικονική προσημείωση υποθήκης γ' τάξης ποσού 500.000,00€ δεν παραβλάπτει τα συμφέροντα της α' των καθ3 ων πιστώτριας, της οποίας οι προσημειώσεις είναι προγενέστερης τάξης. Περαιτέρω από το σύνολο των εισοδημάτων της αιτούσας, από την συνεκτίμηση των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών της ίδιας και της οικογένειας της, το ύψος των οποίων, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ανέρχεται κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου στο ποσό των 500,00€ μηνιαία, πλέον ή έλασσον, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, ενόψει και των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα και έχουν προκαλέσει μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων, και των εν γένει φορολογικών επιβαρύνσεων, που έχουν επιβληθεί από το Κράτος, προκύπτει ότι αυτή βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της απέναντι στις καθ' ων πιστώτριες της και υπάγεται στον ν. 3869/2010, οπότε το παρόν Δικαστήριο πρέπει να προβεί καταρχάς στην ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών, τηρουμένων των άρθρων 21 του Συντάγματος περί της υποχρέωσης ειδικής μέριμνας του Κράτους για την προστασία της οικογένειας, του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος που καθορίζει ως πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας υπό συνθήκες απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας και του άρθρου 25 του Συντάγματος που καθιερώνει την αρχή του κοινωνικού κράτους. Η συνολική μηνιαία καταβολή, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων της αιτούσας και του ποσού που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών και οικογενειακών της αναγκών, πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 50,00€ σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά από την δημοσίευση της παρούσας. Σε καθεμία από τις πιστώτριες της αιτούσας αναλογεί από το ποσό των 50,00€ μηνιαία στην πρώτη των καθ' ων πιστώτρια «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» το συνολικό ποσό των 49,96€, ήτοι για μεν την οφειλή ποσού 173.020,28€ από την με αριθμό .../26-9-2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία στην αναλυτική κατάσταση οφειλών της α' των καθ' ων πιστώτριας αναφέρεται ως 6297, το ποσό των 30,00€ (50,00€Χ173.020,28€/288.382,24€) και για την οφειλή ποσού 115.144,45€ από την με αριθμό .../6-11-2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία στην αναλυτική κατάσταση οφειλών της α' των καθ1 ων πιστώτριας αναφέρεται ως 10297, το ποσό των 19,96€ (50,006X115.144,45€/28&382,24€), καταβλητέα στον υποδειχθέντα από αυτήν με αριθμό ... λογαριασμό της, και στην β' των καθ' ων πιστώτρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» το ποσό των 0,04€ (50,00€Χ217,51€/288.382Ι24€). Η αιτούσα από τον Απρίλιο του 2015 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα γραμμάτια είσπραξης της α' των καθ' ων πιστώτριας, προέβη συμμορφούμενη με την από 26-3-2015 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη του παρόντος Δικαστηρίου, στην οποία περιλήφθηκε διάταξη, με την οποία η αιτούσα υποχρεώθηκε σε μηνιαίες καταβολές χρηματικού ποσού 30,00€ συμμέτρως προς τις καθ' ων πιστώτριες της στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης των οφειλών της, καταβάλλοντος προς την α' των καθ1 ων επί 19 μήνες μηνιαία δόση ποσού 29,98€, ήτοι κατέβαλε προς την α' των καθ' ων το ποσό των 569,62€ (19Χ29,98€), ενώ δεν προσκόμισε κάποιο γραμμάτιο είσπραξης προς την β' των καθ' ων, από το οποίο να προκύπτει ότι κατέβαλε το ορισθέν προς αυτήν καταβλητέο μηνιαίο ποσό των 0,02€. Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 3869/2010 πρέπει να συνυπολογισθούν τόσο ως προς το χρόνο, όσο και ως προς το ποσό τους σε αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 για καταβολές επί τριετία. Έτσι μετά από τον συνυπολογισμό του χρόνου των δέκα εννέα μηνών προς την α' των καθ' ων πιστώτρια ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης ως προς αυτήν περιορίζεται σε ένα έτος και πέντε μήνες, ενώ προς την β' των καθ' ων πιστώτρια ο χρόνος παραμένει σε 3 έτη. Όσον αφορά στο ποσό, επειδή αυτό των προσωρινών καταβολών υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης, η αιτούσα υποχρεούται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3869/2010 να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς μέσα σε ένα έτος από την λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Το ποσό της διαφοράς ανέρχεται για την α' των καθ' ων πιστώτρια σε 19,98€ μηνιαία επί 19 μήνες [(49,96€-29,98€)Χ19 μήνες] και για την β' των καθ' ων πιστώτρια σε 0,02€ μηνιαία επί 19 μήνες [(0Ι04€-0,02€)Χ19 μήνες], και συνολικά το ποσό της διαφοράς ανέρχεται σε 380,00€ (379,62€+0,38€), θα καταβληθεί δε αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, μετά δηλαδή το ένα έτος και πέντε μήνες και μέσα σε έναν χρόνο από το χρονικό αυτό σημείο, θα γίνει έντοκα από τον χρόνο της έναρξης του έτους, εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί (Βενιέρης - Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 2016, αρ. 1189, σελ. 519), με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες. Σημειωτέον ότι η απαλλαγή της αιτούσας κατά την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010 θα επέλθει μετά την ολοκλήρωση και των πιο πάνω συμπληρωματικών καταβολών, αφού αποτελούν μέρος της ρύθμισης των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τριετίας (36 δόσεις και ένα έτος για την αποπληρωμή της διαφοράς βάσει του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3869/2010) κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: 1) η α' των καθ' ων πιστώτρια «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για τις ενέγγυες απαιτήσεις της το ποσό των 1.798,566 (49,96€Χ36) με υπόλοιπο απαίτησης 286.366,17€ (288.164,73€-1.798,56€) και 2) η β' των καθ' ων πιστώτρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για την ανέγγυα απαίτηση της το ποσό των 1,44€ (0,04€Χ36) με υπόλοιπο απαίτησης 216,07€ (217,51€-1,44€) και συνολικά υπόλοιπο οφειλής της αιτούσας σε αμφότερες τις ανωτέρω πιστώτριες ποσό 286.582,24€ (286.366,17€ + 216,07€). Περαιτέρω και στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 θα πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Εφόσον τα υπόλοιπα των χρεών της οφειλέτριας μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010 υπερβαίνουν το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της, το δικαστήριο μπορεί να προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντας της πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών της αυτών ανερχόμενο στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης (ΑΠ 1226/2014, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS). Το συνολικό ποσό της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού της συγκυριότητας της αιτούσας επί της κύριας κατοικίας της ανέρχεται στο ποσό των 24.864,43€. Για την διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας της η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, που ανέρχεται σε 19.891,54€ (24.864,43€Χ80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει 2 έτη και 5 μήνες μετά την δημοσίευση της παρούσας, καθώς κρίνεται ότι θα πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα περίοδος χάριτος διάρκειας 2 ετών και 5 μηνών, ώστε να μην συμπέσουν οι ρυθμίσεις των άρθρων 8 παρ. 2, 9 παρ. 4 και 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της και να εκπέσει των ρυθμίσεων. Το καταβλητέο από την αιτούσα ποσό των 19.891,54€ θα καλυφθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 82,88€ (19.891,54€/240 μήνες) και για χρονικό διάστημα 239 μηνών και μίας δόσης ύψους 83,22€ έντοκα, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να καταβάλει για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Από τις καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της α' των καθ' ων πιστώτριας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», οι οποίες μετά τις μηνιαίες καταβολές επί τριετία θα ανέρχονται στο ποσό των 286.366,17€ (288.164,73€-1.798,56€), καθόσον οι απαιτήσεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε, είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της εικοσαετίας η α' των καθ' ων «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» για τις εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις της θα έχει λάβει το ποσό των 19.891,546 [(82,886X239) + (83,226X1)] με υπόλοιπο απαίτησης 266.474,636 (286.366,176-19.891,546). Κατά συνέπεια των παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμισθούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010 με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, επειδή κατά των αποφάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια του ν. 3869/2010 δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 14 του ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της β' των καθ' ων, αντιμωλία δε των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας προς τις πιστώτριες της με μηνιαίες καταβολές επί τριετία και κατόπιν προσμέτρησης του χρόνου των ήδη γενομένων καταβολών επί ένα (1) έτος και επτά (7) μήνες προς την α' των καθ' ων αίτηση ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης ως προς αυτήν περιορίζεται σε ένα (1) έτος και πέντε (5) μήνες ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ των απαιτήσεων των πιστωτριών, και δη κατά τα ποσά που αναφέρονται παραπάνω, ήτοι: στην α' των καθ' ων πιστώτρια «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» το συνολικό ποσό των σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (49,966), επιμεριζόμενο για μεν την οφειλή ποσού 173.020,286 από την με αριθμό .../26-9-2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία στην αναλυτική κατάσταση οφειλών της α' των καθ' ων πιστώτριας αναφέρεται ως 6297, στο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ και για δε την οφειλή ποσού 115.144,456 από την με αριθμό .../6-11-2002 σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οποία στην αναλυτική κατάσταση οφειλών της α' των καθ' ων πιστώτριας αναφέρεται ως 10297, στο ποσό των δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (19,966), καταβλητέα στον υποδειχθέντα από αυτήν με αριθμό ... λογαριασμό της, και στην β' των ... καθ' ων πιστώτρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στο ποσό των τεσσάρων λεπτών (0,04€), οι δε δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας.ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταβάλει μέσα σε ένα (1) έτος από τη λήξη των καταβολών της παραπάνω ρύθμισης, δηλαδή από τη λήξη του χρόνου του ενός (1) έτους και πέντε (5) μηνών ως προς την α' των καθ' ων πιστώτρια, το συνολικό ποσό των τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (379,62€) προς την α' των καθ' ων πιστώτρια «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» σε ένδεκα (11) μηνιαίες δόσεις έκαστης ποσού τριάντα ενός ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (31,63€) και σε μία (1) μηνιαία δόση ποσού τριάντα ενός ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (31,69€) και το συνολικό ποσό των τριάντα οκτώ λεπτών (0,38€) προς την β' των καθ' ων πιστώτρια «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε ένδεκα (11) μηνιαίες δόσεις έκαστης ποσού τριών λεπτών (0,03€) και σε μία (1) μηνιαία δόση ποσού πέντε λεπτών (0,05€). Η καταβολή των ποσών αυτών θα γίνει έντοκα από το χρόνο της έναρξης του έτους, εντός του οποίου πρέπει να καταβληθούν, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες.
ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή μία ισόγεια αυτοτελή ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα με τα στοιχεία IB, έκτασης 59,80 τ.μ„ ευρισκόμενη στην περιοχή ... εμφαινόμενη με το στοιχείο IB στο σχετικό διάγραμμα κάτοψης ισογείου και στον σχετικό πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του αρχιτέκτονα μηχανικού που είναι προσαρτημένα στην με αριθμό ... πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Κρανιδίου και συνορεύει βόρεια, νότια και ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και δυτικά με την οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα με εκτεινόμενη και στην υπόγεια οριζόντια ιδιοκτησία - βοηθητικό χώρο με ..., έκτασης .... εμφαινόμενη με τα στοιχεία ... υπογείου και στον σχετικό πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας  του   αρχιτέκτονα   μηχανικού ... που είναι ... προσαρτημένα στην με αριθμό ... πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Κρανιδίου και συνορεύει βόρεια και ανατολικά με μπαζωμένο χώρο, νότια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και δυτικά με την οριζόντια ιδιοκτησία - βοηθητικό χώρο με στοιχεία Λ , και στην πρώτου ορόφου οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα με τα στοιχεία ..., εμφαινόμενη με τα στοιχεία ... στο από ... σχετικό διάγραμμα κάτοψης υπογείου και στον από ... σχετικό πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας του αρχιτέκτονα μηχανικού ...„ που είναι προσαρτημένα στην με αριθμό ... πράξη  σύστασης  οριζόντιας  ιδιοκτησίας  της  Συμβολαιογράφου Κρανιδίου ... και συνορεύει βόρεια, νότια και ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και δυτικά με την οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα με στοιχεία …, ανήκουσα στην συγκυριότητα της αιτούσας κατά ποσοστό 50%, κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης... τ.μ., που συνορεύει δυτικά με πλευρά με στοιχεία Α-Ε μήκους 36,60 μέτρων με αγροτική οδό, νοτιοδυτικά με πλευρά με στοιχεία Ε-Δ μήκους 8,00 μέτρων με αγροτική οδό, ... νότια με πλευρά με στοιχεία Δ-Γ μήκους 90,10 μέτρων με ιδιοκτησία αδελφών ..., ανατολικά με πλευρά με στοιχεία Γ-Β  μήκους 42,00 μέτρων με ιδιοκτησία αδελφών ..., και βόρεια με πλευρά με στοιχεία Β-Α μήκους 97,20 μέτρων με αγροτική οδό, όπως αυτό εμφαίνεται στο από Νοέμβριο του 2000 προσαρτημένο στην με αριθμό ... πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Κρανιδίου τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού...  με ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 94/1000 η υπόγεια ιδιοκτησία, με ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 282/1000 η ισόγεια ιδιοκτησία και με ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 190/1000 η πρώτου ορόφου ιδιοκτησία, κτηθείσα από την αιτούσα δυνάμει του με αριθμό συμβολαίου ... αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της προρρηθείσας Συμβολαιογράφου νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μάσσητος στον τόμο ...
  
ΕΠΙΒΑΛΛΕI στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για την διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (19.891,54€) με 239 μηνιαίες καταβολές ποσού ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (82,88€) και μία μηνιαία καταβολή ποσού ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (83,22€) αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στην α' των καθ' ων πιστώτρια «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» προς μερική εξόφληση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων της, ή δε καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα έντοκα, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Κρανίδι και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους στις 24-10-2016.

    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Ο αγώνας των Σκυριανών είναι δίκαιος και είναι αγώνας όλων μας

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση