ΔΕφ (Ακυρ) Αθ 258/2016

ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Δημοτικοί υπάλληλοι - Ανάκληση διορισμού - Παραποιημένη βαθμολογία τίτλου σπουδών - Λόγοι επιείκειας - Λόγοι υγείας διορισθέντα υπαλλήλου - Παραβίαση αρχών αναλογικότητας και χρηστής Διοίκησης -.

Κρίση ότι ανάκληση πράξης διορισμού δημοτικής υπαλλήλου μετά από 10ετία από το διορισμό της (λόγω παραποιημένης βαθμολογίας του τίτλου σπουδών της), αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, εφόσον στερείται άλλων πηγών βιοπορισμού  εκτός από την εργασία της και από συντάξεις του συζύγου της (π.χ. εισοδημάτων από ακίνητα) και η ίδια πάσχει από τετραπάρεση, διαβήτη, με ποσοστό αναπηρίας 90% και έχει πλήρη αδυναμία για εργασία, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τις γνωματεύσεις, είναι εφ’ όρου ζωής.


Αριθμός απόφασης: 258/2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τμήμα Ι΄
Με μέλη τις: Ιφιγένεια Αργυράκη, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Χρυσάνθη Ζαίρη και Αικατερίνη Παπαδοπούλου, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,
Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε  δημόσια στο ακροατήριό του, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, με γραμματέα τον Ιωάννη Κουρή, για να δικάσει την από 19 Ιουνίου 2015 αίτηση ακυρώσεως (αριθ. καταχ. ΑΚ 1149/23-6-2015)
τ η ς  ... η οποία παραστάθηκε με το δικηγόρο Πέτρο Τσαντίλα, τον οποίο διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,
κ α τ ά  του Δήμου Ελευσίνας, ο οποίος παραστάθηκε με το δικηγόρο Διαμαντή Καρυώτη, τον οποίο διόρισε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του.
Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, οι πληρεξούσιοι των διαδίκων, δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του Π.Δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.3772/2009 (ΦΕΚ 112 Α΄/10-7-2009), ότι δεν θα προβούν σε προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης.
Η υπόθεση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση, αφού η εισηγήτρια Αικατερίνη Παπαδοπούλου, Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων, αναφέρθηκε συνοπτικά στην εισήγησή της.
Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού
μ ε λ έ τ η σ ε  τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις,
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα εξής:
1.         Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. τα 4091866 και 1392633/16-7-2015 ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α΄).
2.         Επειδή, η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτηση, ζητεί παραδεκτώς την ακύρωση της 672/12-12-2014 απόφασης του Δημάρχου Ελευσίνας (Γ΄ 365/24-4-2015), με την οποία ανακλήθηκε η 324/10-8-2007 πράξη διορισμού της σε θέση κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών (Γ΄ 784/11-10-2007), αναδρομικά από 11/10/2007, λόγω υποβολής για το διορισμό της παραποιημένου απολυτηρίου λυκείου.
3.         Επειδή, στο άρθρο 27 παρ.2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3584/2007 (Α΄143) ορίζεται ότι: «2. Η πράξη διορισμού, που έγινε κατά παράβαση νόμου, ανακαλείται εντός διετίας από τη δημοσίευση της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η πράξη διορισμού ανακαλείται εάν αυτός που διορίσθηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία, ή εάν ο διορισμός του έγινε κατά παράβαση των άρθρων 12 και 16 του παρόντος Κώδικα».
4.         Επειδή, στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, δηλαδή όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3051/2002 (Α΄ 220) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3320/2005 (Α΄48), ορίζονται τα εξής: «2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: Α. Τίτλοι σπουδών. Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προ κήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατό (100). … Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης …  Γ. Γνώση ξένης γλώσσας …».
5.         Επειδή, εξάλλου, με την 7Κ/2006 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 475/τ.ΑΣΕΠ/11-8-2006), προκηρύχθηκε η πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 1.952 θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού. Ειδικότερα, για το Δήμο Ελευσίνας προκηρύχθηκαν τρεις (3) θέσεις Γ΄ κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων η μία (1) για τριτέκνους και τέκνα τριτέκνων. Στην παράγραφο ΙΙ και υπό τον τίτλο «ειδικά προσόντα για διορισμό» του κεφαλαίου Α΄ της εν λόγω προκήρυξης, ορίσθηκε ότι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται οι υποψήφιοι να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. Περαιτέρω, στην ίδια προκήρυξη, στο Κεφάλαιο Δ΄ αυτής, υπό τον τίτλο «Διαδικασία επιλογής – Ενστάσεις», ορίσθηκε ότι: «Ο κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού βαθμολογείται με βάση τη βαθμολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν.3051/2002 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3320/2005», ενώ στο Παράρτημα Α΄, υπό τον τίτλο «κριτήρια κατάταξης και βαθμολογία αυτών», ορίσθηκε ότι: «Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων (άρθρο 8 του Ν.3051/2002, όπως ισχύει). Κριτήρια κατάταξης Πανεπιστημιακής – Τεχνολογικής – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τίτλοι Σπουδών Α: 1. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών : βαθμός Χ 100. …»

6.         Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα υπέβαλε την από 1/9/2006 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για να επιλεγεί και να διορισθεί σε μία από τις θέσεις τακτικού προσωπικού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού που προκηρύχθηκαν με την 7Κ/2006 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 475/τ.ΑΣΕΠ/11-8-2006) και συνυπέβαλε, μεταξύ των δικαιολογητικών, το από 25/6/1976 φωτοαντίγραφο απολυτηρίου του Μικτού Γυμνασίου Ελευσίνας, σύμφωνα με το οποίο φερόταν ως αποφοιτήσασα με γενικό βαθμό «Δεκαεπτά και 11/13». Με βάση το άθροισμα των μονάδων του βαθμού του τίτλου αυτού και των μονάδων που αντιστοιχούσαν στην επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία αυτής, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ., κατατάχθηκε στο γενικό πίνακα κατάταξης στην 662η θέση, με 1.301,45 μονάδες και διατέθηκε προς διορισμό στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ 439/τ.ΑΣΕΠ/5-7-2007). Με την 324/10-8-2007 απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας διορίσθηκε σε συσταθείσα θέση του κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών (ΦΕΚ 784/11-10-2007). Κατά τον έλεγχο της νομιμότητας των πιστοποιητικών διορισμού που διενεργήθηκε από το Δήμο Ελευσίνας ζητήθηκε με το 9383/29-4-2014 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας και εστάλη το 6358/19-5-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, από το οποίο διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα δεν αποφοίτησε με βαθμό «Δεκαεπτά και 11/13», αλλά με βαθμό «Δεκαέξι και 11/13» και ότι ο βαθμός της στα μαθηματικά και τη φυσική δεν ήταν 17, όπως αναγραφόταν στο φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου που είχε προσκομίσει, αλλά 14. Σύμφωνα με το 2199/13-10-2014 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., με βάση τον προαναφερόμενο βαθμό (16 και 11/13), αυτή θα συγκέντρωνε συνολική βαθμολογία 1.251,45 μονάδες και επομένως θα παρέμενε σε μη επιλέξιμη σειρά, αφού όπως προκύπτει από τον πίνακα κατάταξης του κλάδου υποψήφιοι με ίση ή μικρότερη των 1.251,50 μονάδων δεν διετέθησαν προς διορισμό στις δηλωθείσες θέσεις της υποψήφιας. Κατόπιν τούτων, αφού η αιτούσα κλήθηκε σε ακρόαση, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη 672/12-12-2014 απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας, με την οποία ανακλήθηκε ο διορισμός της, αναδρομικά από 11/10/2007, λόγω υποβολής παραποιημένου απολυτηρίου λυκείου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 365/24-4-2015, όπου αναφέρεται ως αιτιολογία της ανάκλησης του διορισμού η έλλειψη τυπικού προσόντος και ειδικότερα ότι η αιτούσα «εν γνώσει της συνέβαλε στη διαδικασία πρόσληψης, εφόσον γνώριζε εκ των προτέρων ότι δεν κατείχε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και, ως εκ τούτου αίρεται ο χρονικός περιορισμός της ανάκλησης της διοικητικής πράξης, αφού η έκδοσή της προκλήθηκε από απατηλή ενέργεια της ίδιας και ανακαλείται οποτεδήποτε».
7.         Επειδή, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 27 παρ.2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ανωτ. σκέψη 3), στην περίπτωση υπαλλήλου, ο οποίος όχι μόνο διορίστηκε παρανόμως αλλ’ επιπλέον ήταν ο ίδιος που προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε στην παρανομία, η πράξη διορισμού του ανακαλείται και «μετά την παρέλευση» της διετούς προθεσμίας εντός της οποίας ανακαλούνται, κατ΄ αρχήν, οι παράνομοι διορισμοί. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η ανάκληση του διορισμού στην πιο πάνω ειδική περίπτωση δεν υπόκειται κατ’ αρχήν σε κανένα χρονικό περιορισμό τούτο δε δικαιολογείται στην περίπτωση αυτή, όχι μόνο από τη μέριμνα του νομοθέτη για την αποκατάσταση της σοβαρά διαταραχθείσας νομιμότητας, καθώς και των αρχών της αξιοκρατίας και της ισότητας των πολιτών, κατά την κατάληψη των δημοσίων θέσεων, αλλά και εξαιτίας των σοβαρών, υπό τα δεδομένα αυτά, ενδείξεων ότι ο διορισθείς στερείται του ενδεδειγμένου ήθους. Το στοιχείο άλλωστε της δόλιας συμμετοχής του διορισθέντος στη δημιουργία της παράνομης κατάστασης, τον στερεί από κάθε εύλογη, κατά το δίκαιο, προσδοκία στη διατήρησή της. Κάμψη των ανωτέρω θα ήταν δυνατόν να υπάρξει σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η παρέλευση ιδιαιτέρως μακρού χρόνου από το διορισμό, σε συνδυασμό με τις λοιπές περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης (όπως οι ειδικότερες συνθήκες της υπηρεσιακής και προσωπικής ζωής του υπαλλήλου) θα καθιστούσαν την ανάκληση αντίθετη στις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης, ενόψει των οποίων πρέπει σε κάθε περίπτωση να ερμηνεύονται και οι πιο πάνω διατάξεις του Κώδικα.
8.         Επειδή, με την προσβαλλόμενη απόφαση, αποδόθηκε στην αιτούσα η «εν γνώσει» συμμετοχή της στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής με πλαστό τίτλο σπουδών [παραποιημένη βαθμολογία], διότι από την ίδια κατατέθηκε ο εν λόγω τίτλος, με την από 1/9/2006 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής της στη διαδικασία πρόσληψης στην επίμαχη θέση. Ενόψει αυτού η προσβαλλόμενη πράξη είναι επαρκώς και νομίμως αιτιολογημένη και τα αντιθέτως προβαλλόμενα από την αιτούσα ότι «η διάσταση αυτή μεταξύ του βαθμού του απολυτηρίου τίτλου και των τηρούμενων αρχείων στο 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας, δεν συνεπάγεται απαραιτήτως παραποίηση του βαθμού στον απολυτήριο τίτλο, καθώς μπορεί να έχει παραποιηθεί ο βαθμός των τηρούμενων αρχείων στο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας, ενώ ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί πως ο παραποιημένος βαθμός είναι αυτός που αναγράφεται στον απολυτήριο τίτλο μου, δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι η παραποίηση τελέσθηκε από εμένα ή ότι ήμουν σε γνώση της ως άνω παραποίησης» είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Εξάλλου, αλυσιτελώς επικαλείται η αιτούσα ότι θα μπορούσε να έχει διοριστεί στην επίμαχη θέση ακόμη και αν ο βαθμός του πτυχίου της ήταν 16 και 11/13, διότι εν προκειμένω ελέγχεται η νομιμότητα του διορισμού της και όχι η δυνατότητα διορισμού της.

9.         Επειδή, η αιτούσα προβάλλει ότι κατά παράβαση των αρχών της αναλογικότητας και της επιείκειας ανακλήθηκε η πράξη διορισμού της μετά την πάροδο διετίας, καθόσον δεν λήφθηκαν υπόψη οι οικογενειακές της υποχρεώσεις (έγγαμη με σύζυγο συνταξιούχο και άνεργο τέκνο) ούτε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Προς απόδειξη της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασής της, καθώς και των προβλημάτων υγείας της προσκόμισε τα εξής: α) την από 16/6/2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από την οποία προκύπτει ότι είναι έγγαμη, με ένα ενήλικο τέκνο, β) δήλωση φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2014, από την οποία προκύπτει ότι τα εισοδήματα της ιδίας και του συζύγου της ανήλθαν σε 10.685 ευρώ και 21.032,12 ευρώ, αντιστοίχως, προέρχονται δε αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις, γ) την 33247/Φ206/1-12-2014 ιατρική βεβαίωση της Διευθύντριας της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο, Τ. Ακουαβίβα, με την οποία κρίθηκε ότι αυτή πάσχει από «νόσο Πάρκινσον από 10/ετίας – κατάθλιψη υπό φαρμακευτική αγωγή, με βαριά δυσκινησία ΔΕ>ΑΡ και δυσκινησίες άνω και κάτω άκρων επιδεινούμενη. Διαβητική ασθενής ινσουλινοεξαρτώμενη. Η ασθενής λόγω επιδείνωσης της νόσου Πάρκινσον δεν δύναται να εργαστεί και συνιστάται συχνή ιατρική παρακολούθηση» και δ) με την 1763/10-6-2015 γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, με την οποία κρίθηκε ότι πάσχει από «τετραπάρεση», όρο ισοδύναμο της τετραπληγίας και εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ/τος 169/2007 και του Ν.3865/2010, περαιτέρω δε, το ποσοστό αναπηρίας της καθορίσθηκε σε ενενήντα τοις εκατό (90%), κατ’ εφαρμογή των παρ.4.5 και 2.1 του Κεφαλαίου των Νοσημάτων του Νευρικού Συστήματος του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας/Μάιος 2012, εφόρου ζωής, ενώ το ποσοστό της κινητικής αναπηρίας της καθορίσθηκε σε ογδόντα τοις εκατό (80%) και αναγνωρίσθηκε ότι έχει ανάγκη βοηθείας ετέρου προσώπου. Ενόψει της έλλειψης άλλων πηγών βιοπορισμού της αιτούσας εκτός από την εργασία της ιδίας και από συντάξεις του συζύγου της (π.χ. εισοδημάτων από ακίνητα), των παθήσεών της (τετραπάρεση, διαβήτης), του υψηλότατου ποσοστού αναπηρίας που οι εν λόγω παθήσεις προσδίδουν σ’ αυτή (90%) και της πλήρους αδυναμίας της προς εργασία, η οποία μάλιστα σύμφωνα με την πρώτη από τις ως άνω γνωματεύσεις, είναι εφ’ όρου ζωής, συντρέχει εν προκειμένω, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εξαιρετική περίπτωση, κατά την οποία η ανάκληση της πράξης διορισμού αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης. Συνεπώς, η 672/12-12-2014 απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας περί ανάκλησης του διορισμού της αιτούσας παρίσταται μη νόμιμη, όπως βασίμως προβάλλεται από την αιτούσα.
10.       Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Εξάλλου, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, δεν πρέπει να επιβληθούν στο Δήμο Ελευσίνας τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας. (άρθρο 275 παρ. 1 εδάφιο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο στ΄ του Ν.702/1977 - Α΄ 268 - και άρθρο 50 του Ν. 3659/ 2008 - Α΄77).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει την 672/12-12-2014 απόφαση του Δημάρχου Ελευσίνας.
Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου
Απαλλάσσει το Δήμο Ελευσίνας από τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 29 Ιανουαρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΚΟΥΡΗΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Ο αγώνας των Σκυριανών είναι δίκαιος και είναι αγώνας όλων μας

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση