ΕιρΑθ 1237/2016

ΣΕΛΙΔΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Απόρριψη ενστάσεων πιστωτών. Διάσωση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας πλην της κύρια κατοικίας. Διαγραφή οφειλών ποσοστού 65%.

  Αριθμός Απόφασης 1237/Φ2386/2016

   ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μπόλου Σταυρούλα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Βασιλική Κωτούλα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 27 Σεπτεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: ..... κατοίκου Αθηνών (Σεπόλια), η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Γεωργίου Καλτσά.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής:

1)         Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθμός 86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξούσιας της
2)         Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο και
3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 40, για τη δική της απαίτηση αλλά και ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας Citibank International pic, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου

Η αιτούσα με την από 20-5-2015 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 2386/20-5-2015 δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 21-1-2016 και μετά από αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.
Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από την με αριθμό ... έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησης της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση 2η των πιστωτών. Κατά την αρχική δικάσιμο η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, επομένως, εφόσον αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την σημερινή δικάσιμο, εν όψει του ότι η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ.4 ΚΠολΔ), πρέπει να δικασθεί ερήμην  πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν παρούσα (άρθρ. 754 εδ. 2 ΚΠολΔ όπως ισχύει).
 Η αιτούσα επικαλούμενη με την αίτηση της ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της λόγω υπερχρεώσεως, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός, να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της προτεινόμενης ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα υπόλοιπα των οφειλών της προς τους πιστωτές της και τέλος να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης όλη η περιουσία της.
Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, η οποία κατατέθηκε μετά την τροποποίηση του ν. 3869/2010 με το ν. 4161/2013, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), αφού επιπροσθέτως δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσης για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρ. 13 παρ. 2 ν 3869/2010.
Παραδεκτά επίσης εισάγεται προς συζήτηση μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το νόμο 4161/2013.
Μη νόμιμα είναι τα αιτήματα α) της αναγνώρισης ότι με την τήρηση της προτεινόμενης ρύθμισης η αιτούσα θα απαλλαγεί έναντι των πιστωτών από τα υπόλοιπα των χρεών της, αφού σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Ν 3869/2010, το αίτημα αυτό υποβάλλεται στο Δικαστήριο με μεταγενέστερη αίτηση του οφειλέτη -αιτούντος και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις και β) της εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας καθώς ο νόμος εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του οφειλέτη.
Περαιτέρω η παρούσα αίτηση είναι ορισμένη, παρά τους αντίθετους εκ μέρους των παριστάμενων πιστωτών ισχυρισμούς, και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν.3869/2010, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.
Από την ανωμοτί, ενώπιον του δικαστηρίου, κατάθεση της αιτούσης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα:
Η αιτούσα ηλικίας 54 ετών, είναι χήρα από το έτος 2008. Από το γάμο της απέκτησε τρία ενήλικα σήμερα τέκνα. Εργάζονταν ως ιδιωτική υπάλληλος από το έτος 1981 έως τον 11/2014 ενώ τον 7/2014 κατέθεσε αίτηση προς συνταξιοδότηση καθώς από τον 1/2014 το φαρμακείο στο οποίο δούλευε μείωσε δραστικά τις αποδοχές της και το καλοκαίρι του ίδιου έτους ουσιαστικά έκλεισε, απολύοντας την αιτούσα λίγους μήνες αργότερα. Έκτοτε και για ένα χρόνο (έως 11/2015) επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ λαμβάνοντας το επίδομα ανεργίας. Ως εργαζόμενη είχε μηνιαία εισοδήματα τόσο από την εργασία της όσο και από την σύνταξη χηρείας, της τάξης των 2.500€ με 3.000€ (οράτε φορολογικές δηλώσεις για τα οικονομικά έτη 2008-2012) ενώ από το έτος 2013 εμφανίζεται μείωση των εισοδημάτων της στα 1.700€, το έτος 2014 στα 1.500€ και το έτος 2015 στα 1.080€. Σήμερα λαμβάνει κύρια σύνταξη και σύνταξη χηρείας ύψους συνολικά 1.013€. Ξεκίνησε τη βασική δανειακή της υποχρέωση προς την Εθνική Τράπεζα (1η των πιστωτών) το έτος 2010 για την αγορά ενός διαμερίσματος που αποτελεί την κύρια κατοικία της λαμβάνοντας δάνειο 120.000€ ενώ η  μηνιαία δόση όλων των οφειλών της, για δάνεια συνολικού ύψους 170.000€ περίπου ανέρχονταν περί τα 1.300€ την οποία μπορούσε βάσει των εισοδημάτων της να αποπληρώνει και αποπλήρωνει κάνοντας και ρυθμίσεις, μέχρι τα τέλη του έτους 2014, ευρισκόμενη έκτοτε, λόγω της συνεχούς μείωσης των αποδοχών της, σε αδυναμία προσήκουσων καταβολών, κατάσταση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Περαιτέρω αποδείχθηκε επίσης ότι από ακίνητη περιουσία διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100% ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επιφανείας ... τμ με αποθήκη επιφανείας ... τμ που βρίσκεται στην Αθήνα, κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 25% μία μονοκατοικία στους ... επιφανείας ... τμ με αποθήκη επιφανείας ... τμ και τέσσερα αγροτεμάχια επίσης στους .... ήτοι, κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 18,75% έκτασης 5.712 τμ στη θέση ... σε ποσοστό 9,38%, έκτασης 4.921,19 τμ (με ελιές) στη θέση ... κατά ψιλή κυριότητα και σε ποσοστό 62,5% έκτασης 4.921,19 τμ (με ελιές) στη θέση ... κατά ψιλή κυριότητα και σε ποσοστό 100% έκτασης 1.501,93 τμ (με ελιές) στη θέση ..., ενώ από κινητή περιουσία διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο 1.332 κ.εκ, έτους κυκλοφορίας 1994. Σε χρόνο δε προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10), συγκεκριμένα:
1)         Από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 26-5-2015, 111.901,88€, δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 26-5-2015, 28.008,35€ και δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 26-5-2015, 1.340,03€ (οράτε την από 5-1-2016 βεβαίωση οφειλών με ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης). Επισημαίνεται ότι για τα στεγαστικά δάνεια έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία της αιτούσης.
2)         Από την τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 9-4-2015, 15.598,86€ (οράτε την από 9-4-2015 βεβαίωση οφειλών της τράπεζας καθώς ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης [26-5-2015] δεν υπάρχει) και
3)         Από την Αλφα Τράπεζα ΑΕ δυνάμει της με αριθμό ... σύμβασης προσωπικού δανείου της πρώην Citibank International pic, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 9-4-2015, 6.201,79€ (οράτε την από 15-4-2015 βεβαίωση οφειλών της τράπεζας καθώς ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης [26-5-2015] δεν υπάρχει) και δυνάμει της με αριθμό αιτούσα ανέρχεται στα 172.844,79.
Αποδείχθηκε επίσης ότι το περιουσιακό στοιχείο της αιτούσης, που μπορεί να εκποιηθεί - καθώς τα υπόλοιπα ακίνητα δεν κρίνονται σκόπιμα προς εκποίηση αφού, λόγω του ποσοστού συνιδιοκτησίας κρίνεται μη πρόσφορη η εκποίηση τους αλλά και το αυτοκίνητο λόγω της μικρής του αξίας, αποτελεί το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επιφανείας 98,91 τμ με αποθήκη επιφανείας 5,72 τμ (που βρίσκονται στην Αθήνα (... στα Σεπόλια), αντικειμενικής αξίας 66.764,25€ (οράτε φύλλο υπολογισμού αξιών). Το διαμέρισμα αυτό χρησιμεύει, σύμφωνα με το νόμο, ως κύρια κατοικία της αιτούσης και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του • αφορολογήτου ποσού για χήρο φορολογούμενο προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του από την εκποίηση.
Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσης οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/10 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 4161/2013) εφ' όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο.

Συνεπώς η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες επί πενταετία, που θα αρχίσουν από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης (άρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10 όπως ισχύει). Στη ρύθμιση αυτή θα ληφθεί υπόψη και η χορηγηθείσα στις 12-10-2015 προσωρινή διαταγή που όρισε καταβολές ύψους 150€ μηνιαίως συμμέτρως διανεμόμενες από 1-11-2015 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.2 περ.1 όπως ισχύει.
Ως αναφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, το προς διάθεση ποσό στις πιστώτριες, λαμβανομένων υπόψη του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που προτείνει η ίδια η αιτούσα καθώς και των προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, ανέρχεται στο ποσό των 150€ συμμέτρως διανεμόμενο, που θα αρχίσει από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης (άρθρο 8 παρ.2 & 6 ν.3869/2010) και για το υπόλοιπο της πενταετίας η οποία ξεκινά από την κατάθεση της αιτήσεως.
Ως προς το διάστημα δε από την κατάθεση της αιτήσεως μέχρι την συζήτηση της προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 παρ.2 εδ. 2 και 9 παρ.4 όπως ισχύει, αν δεν κατεβλήθησαν ποσά για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2, το ποσό που υπολείπεται από την προσωρινή ρύθμιση υποχρεούται να το καταβάλλει μέσα σε ένα έτος από την λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 εντόκως με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες.
Τα ποσά που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση η αιτούσα για την πενταετία συνολικά ανέρχονται σε. 9.00Ο€ απομένοντας υπόλοιπο 163.844,79€.
Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση με την οποία δεν εξοφλούνται οι απαιτήσεις των τραπεζών έναντι της αιτούσης θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013), εφ' όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, και θα οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 53.411,40€ (66.764,25€ Χ 80%), που δεν υπερβαίνει το οφειλόμενο και επομένως η αιτούσα θα κληθεί να καταβάλλει μέχρι του ποσού αυτού τα οφειλόμενα προς τις πιστώτριες της ποσά, για 15 χρόνια (180 μήνες) με μηνιαίες καταβολές ποσού 296,73€, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο, μετά την πάροδο εξαετίας από την κατάθεση της αιτήσεως, μήνα . Η μηνιαία δόση θα καταβάλλεται για την εξόφληση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων στεγαστικών δανείων προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ.
Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται        στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση ερήμην της 2ης των πιστωτών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσης για πέντε χρόνια συνολικά με μηνιαίες καταβολές ποσού 150€ συμμέτρως διανεμόμενες, οι οποίες θα αρχίσουν το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης το πρώτον, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μήνα και για το υπόλοιπο της πενταετίας η οποία ξεκινά από την κατάθεση της αιτήσεως
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα από την κατάθεση της αιτήσεως μέχρι την συζήτηση της προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 παρ.2 εδ.2 και 9 παρ.4 όπως ισχύουν, αν δεν καταβλήθηκαν ποσά για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2, το ποσό που υπολείπεται από την προσωρινή ρύθμιση, να το καταβάλλει μέσα σε ένα έτος από την λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 εντόκως με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες.
ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσης η οποία της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 100% και συγκεκριμένα το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επιφανείας ... τμ με αποθήκη επιφανείας ... τμ που βρίσκεται στην Αθήνα.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει προς την πιστώτρια Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, ποσό 296,73€ μηνιαίως για 180 μήνες.
Η δόση θα καταβάλλεται εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο, μετά την πάροδο εξαετίας από την κατάθεση της αιτήσεως, μήνα.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2016, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.
-Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ-                   -Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΛΟΥ            ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΟΥΛΑ     

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το ζητούμενο των Περιφερειακών Εκλογών. Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας.

Ο αγώνας των Σκυριανών είναι δίκαιος και είναι αγώνας όλων μας

Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τοπική αυτοδιοίκηση